مناقصه يك مرحله اي
سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خرید، بارگیری، حمل و باراندازی عایق رطوبتی(ایزوگام) پروژه اجرای شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه دوم عمرانی رامهرمز را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی مورد لزوم ازتاریخ ۲۰/۰۹ / ۱۳۸۹ لغایت ۲۳/۰۹ / ۱۳۸۹، با در دست داشتن معرفی نامه و اعلامیه واریز بانکی به مبلغ۲۰۰.۰۰۰(دویست هزارریال) به حساب جاری شماره ۲۹۰۰۰ بانک ملت شعبه گلستان اهواز یا حساب سپهر شماره ۰۱۰۰۵۹۵۵۱۷۰۰۴ بانک صادرات شعبه گلستان اهواز بنام شرکت مهندسی مشاور دزآب به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
اهواز – کوی گلستان –خیابان فروردین – شرکت مهندسی مشاور دزآب – بخش متره وبرآورد
تهران – میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی ساختمان ۴۸ دفتر شرکت مهندسی مشاور دزآب تلفن ۹-۶۶۹۵۲۶۹۸
تضمین شرکت در مناقصه:: ۴۰۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز سه شنبه مورخ ۰۷/۱۰ / ۱۳۸۹رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امور تدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۷/۱۰ / ۱۳۸۹ خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه ۲– شاخه غربی اطاق ۲۲۸
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱