مناقصه يك مرحله اي
سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی به همراه پوشش درونی و بیرونی طرح آبرسانی شوشتر را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی مورد لزوم ازتاریخ ۲۱/۰۹ / ۱۳۸۹ لغایت ۳۰/۰۹ / ۱۳۸۹، با در دست داشتن معرفی نامه و اعلامیه واریز بانکی به مبلغ۲۰۰.۰۰۰(دویست هزارریال) به حساب سپهر شماره ۰۱۰۰۵۹۵۵۱۷۰۰۴ بانک صادرات شعبه گلستان اهواز بنام شرکت مهندسی مشاور دزآب به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
اهواز – کوی گلستان –خیابان فروردین – شرکت مهندسی مشاور دزآب – بخش متره وبرآورد
تهران – میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی ساختمان ۴۸ دفتر شرکت مهندسی مشاور دزآب تلفن ۹-۶۶۹۵۲۶۹۸
تضمین شرکت در مناقصه:: ۴۶۳.۰۰۰. ۰۰۰ریال(به شرح جزئیات موجود در اسناد مناقصه)
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۰ / ۱۳۸۹رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امور تدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۰ / ۱۳۸۹ خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه ۲– شاخه غربی اطاق ۲۲۸
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱