مناقصه یک مرحله ای
سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ۸ دستگاه فیلتر تحت فشار کانکشن های طرح شادگان را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی مورد لزوم ازتاریخ ۲۹/۰۱ / ۱۳۹۰ لغایت ۰۴/۰۲ / ۱۳۹۰، با در دست داشتن معرفی نامه و اعلامیه واریز بانکی به مبلغ۳۰۰.۰۰۰(سیصد هزارریال) به حساب سپهر شماره ۰۱۰۰۵۹۵۵۱۷۰۰۴ بانک صادرات شعبه گلستان اهواز بنام شرکت مهندسی مشاور دزآب به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
اهواز – کوی گلستان –خیابان فروردین – شرکت مهندسی مشاور دزآب – بخش متره وبرآورد
تهران – میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی ساختمان ۴۸ دفتر شرکت مهندسی مشاور دزآب تلفن ۹-۶۶۹۵۲۶۹۸
تضمین شرکت در مناقصه:: ۳۸۶.۰۰۰. ۰۰۰ریال
نوع تضمین: براساس بخشنامه ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه ۱۱/۸ / ۱۳۸۲ واصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱ / ت ۳۰۹۸۰ ه ۲۱/۴ / ۱۳۸۳
جلسه افتتاح پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۲ / ۱۳۹۰ رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – مدیریت اداری و تدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۲ / ۱۳۹۰ خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه همکف– دبیرخانه مرکزی
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱