به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس گروه ایمنی، بهداشت، مدیریت بحران و HSE این شرکت با اعلام این خبر گفت:  با توجه به خطرات بیماری های شغلی و تاثیر مستقیم آن بر بهره وری، از طریق یک شرکت دارای مجوز و پروانه خدمات سلامت کار، شاخص های مهم در مقایسه با استانداردهای بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت.   

"ابراهیم محمد زاده" مهمترین شاخص های مورد ارزیابی را عوامل فیزیکی محیط کار (صدا، گرما، سرما و...)، شیمیائی، بیولوژیکی و ارگونومیکی برشمرد و افزود: در ارزیابی نتایج بدست آمده و مقایسه آن با استانداردهای بهداشتی و حد مجاز اعلامی از سوی کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور، انحراف معناداری مشاهده نشد.

به گفته وی پایش های محیطی و فردی در مورد عوامل بیماری زا و زیان آور محیط کار از سوی قوانین کار و تامین اجتماعی در موارد قانونی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را بر عهده دارد و بیش از 600 نفر در بخش های اصلی و پیمانی آن مشغول به کار هستند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال