دهیاری و شورای روستاهای سید بدر – زویه 1 و 2 از توابع منطقه شعیبیه شهرستان شوشتر به جهت تامین آب زراعی کشاورزان منطقه شعیبیه زحمات و همکاری "مسعود صادقی" مدیر عامل شرکت آبیاری کارون بزرگ را مورد تقدیر قرار دادند.