رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از تلاش مستمر، و اخذ رای مرکز عالی دادخواهی مالیاتی251 مکرر به نفع شرکت کارون بزرگ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "غلامحسین تشکر" از اخذ رای مرکز عالی دادخواهی مالیاتی251 مکرر به نفع شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، پس از 22 ماه تلاش مستمر خبر داد و گفت: این شرکت پس از صدور برگ رأی قطعی مالیات بر ارزش افزوده سالهای 89  تا 94 بالغ بر 52 میلیارد ریال ، موفق گردید با ارائه دادخواست به شورای عالی دادخواهی مالیاتی 251 مکرر نسبت به اخذ رأی به نفع شرکت به مبلغ  6/450 میلیون ریال اقدام نماید.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، تلاش و همکاری اعضای دفتر مجامع سازمان، در پیگیری و تسریع در  روند پرونده فوق را مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
خبرنگار: غلامحسین تشکر