مدیرعامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ از برگزاری اولین نشست مدیران برنامه ریزی  شرکت های بهره برداری، سد و نیروگاه در سال 98  خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن سعادت فر"، هدف از برگزاری این نشست را تحول و بهبود در دفاتر برنامه ریزی، برنامه ریزی درخصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته از بودجه سالانه معرفی کرد.

"حمیدرضا اسماعیلی" معاونت برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان، دفاتر برنامه ریزی را مغز متفکر شرکت ها خواند و وظایف آنها را خلق فرصت های جدید برای شرکتها ، ترمیم و رفع موانع برای چابک سازی دانست.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غ
خبرنگار: غ