دوره آموزشی "بهسازی سازمانی و پویایی سازمانی و فردی" در شرکت بهره برداری کارون بزرگ برگزار شد.

  به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "زیبا اسدی" مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری کارون بزرگ گفت: دوره آموزشی فوق الذکر، در سطح معاونان،  مدیران و روسای این شرکت برگزار  و راه کارهای دستیابی به اهداف و رشد شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ