به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛در پیام کشاورزان منطقه شعیبیه خطاب به بهرام جعفری مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ آمده است :
 بدین وسیله از حضرتعالی و همکاران محترم تان جهت تامین آبیاری و آبرسانی به نحو مطلوب در این فصل زراعی که موجب رضایت و خشنودی کشاورزان منطقه شعیبیه شده است کمال تشکر و قدردانی را داریم .

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ