به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: سرویس و اورهال تابلوهای برق و ترانس های شبکه آبیاری شرق گرگر آغاز گردیده که این عملیات تعمیراتی در ایستگاه مرکزی شبکه آبیاری شرق گرگر طی دو روز کاری انجام شد و جهت دیگر ایستگاه ها در حال ادامه می باشد.

وی افزود: این کار با هدف بهره برداری بهینه، نگهداری و افزایش عمر مفید تأسیسات، انجام میگیرد که از جمله اقدامات صورت گرفته در تاسیسات برقی ایستگاه مرکزی شبکه آبیاری شرق گرگر می توان به بررسی و تست تمامی برقگیرها، کابل های kV  33  ورودی و خروجی، سکسیونرها، دژنگتورها، ترانسها و سرکابل ها، از مدار خارج نمودن ترانس معیوب و سرویس و اورهال تمامی تابلوهای kV  33  ترانس ها و اتاق های ترانس و همچنین تعویض لینک و برقدار نمودن  ایستگاه مرکزی بایک ترانس اشاره کرد.

گفتنی است شبکه آبیاری شرق گرگر دارای 3 ایستگاه پمپاژ اصلی و 15 ایستگاه فرعی می باشد که به صورت دوره ای سرویس و اورهال میشوند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ