به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری هدف از این عملیات را صحت سنجی و بررسی میدانی میزان آب عبوری از کانال کشت و صنعت کارون و اهمیت آن را به لحاظ مصرف در بخش کارخانه آن شرکت بیان نمود و افزود: این عملیات کمک شایانی جهت اخذ تأییدیه آب بهاء مصرفی و صورت حساب های مالی  از آن شرکت می نماید.

گفتنی است: عملیات اندازه گیری بصورت مستمر و همچنین بنا به درخواست بهره برداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ و توسط کارکنان معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ انجام می پذیرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ