به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: با عنایت به لزوم تأمین آب مطمئن و پایدار شرکت کشت و صنعت کارون بر اساس درخواست این شرکت، جهت مصارف در بخش های صنعت، کشاورزی و شرب، توسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ و همچنین ضرورت ثبت اطلاعات مربوط به میزان حجم آب تحویلی، به قید فوریت نسبت به بازسازی دریچه های مذکور طی ۴۸ ساعت اقدام گردید.

گفتنی است اراضی کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون تحت پوشش کانال های غربی و شرقی دیمچه مشتمل بر ۱۹ هزار هکتار می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ