به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: در این نشست، پس از اظهار نظر حاضرین، در خصوص وضعیت کشت های تابستانه در محدوده شبکه های آبیاری تحت پوشش و همچنین لزوم تعیین تکلیف بدهی آب بها کشاورزان، بر اطلاع رسانی گسترده به شیوه های گوناگون با موضوع (( غیر مجاز بودن و ممنوعیت کشت شلتوک)) به بهره برداران تحت پوشش شرکت تأکید شد.

وی افزود: به منظور پیشگیری از کشت های غیر مجاز تامین آب کشت های دائم و تابستانه شبکه بصورت غیرمستمر انجام می پذیرد و همچنین مقرر شد شرکت های تعاونی الگوی کشت مجاز پیشنهادی خود را  مطابق با الگوی کشت مصوب استان جهت بررسی و عقد قرارداد به شرکت بهره برداری ارائه نموده و نسبت به تعیین تکلیف بدهی آب بهاء خود طی هفته جاری با مراجعه به امور مشترکین شرکت اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده و اخذ احکام قضائی، مقرر شد تا نسبت به تشکیل کارگروه اجرای احکام و نیز جمع آوری سیفون های غیرمجاز با هماهنگی نیروی انتظامی شود.

وی اظهار امیدواری کرد؛ با تهیه و ارائه برنامه ریزی توزیع آب در شبکه های تحت پوشش شرکت بهره برداری کارون بزرگ به صورت نوبت بندی و رعایت موارد یاد شده و همچنین ایجاد تعامل و همکاری با ارگانهای ذی ربط بتوانیم به بهترین نحو ممکن رضایت مشترکین را حفظ نمائیم.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ