به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: این عملیات تحت نظارت کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و برنامه ریزی معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت کارون بزرگ، در دو طرف کانال غربی شبکه آبیاری میانآب صورت گرفت.

وی افزود: اجرای این عملیات به منظور افزایش طول عمر و بهره برداری بهینه از تأسیسات شبکه های آبیاری، بهبود عملیات انتقال و توزیع آب و همچنین رضایت بهره برداران بوده که به صورت سالیانه در کلیه شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت کارون بزرگ انجام می شود.

گفتنی است عملیات تسطیح، رگلاژ و علف چینی کانال غربی شبکه آبیاری میانآب در طول ۲۱ کیلومتر و در مدت ۲ هفته کار شبانه روزی به صورت مطلوب انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ