به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛  بهرام جعفری هدف از انجام این عملیات را نگهداری، افزایش طول عمر و بهره برداری بهینه از تأسیسات شبکه آبیاری شبکه شمال شرق اهواز عنوان کرد و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و انجام به موقع این عملیات که در سایر شبکه های آبیاری تحت پوششش شرکت کارون بزرگ طبق برنامه ریزی صورت گرفته، سبب بهبود روند توزیع عادلانه آب و ایجاد رضایت بهره برداران منطقه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: این عملیات به طول مجموع  ۱۶۵ کیلومتر و با حجمی بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع تسطیح و ۳۰۰ هزار متر مربع علف چینی با کیفیت مطلوب انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ