به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ سیدمحمدحسین آل علی گفت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی با قوانین، اصول و مبانی تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری بوده است.

وی افزود: در این دوره آموزشی مطالبی در خصوص  قوانین، سابقه نرخ گذاری آب کشاورزی، اصول و مبانی تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری ارائه شد.

معاونت مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: به منظور آشنا نمودن شرکت کنندگان از نحوه عملی تحویل حجمی آب، بازدیدی از شبکه آبیاری دیمچه ( که آب به صورت حجمی تحویل شرکت کشت و صنعت کارون می گردد) صورت پذیرفت.

دوره آموزشی مذکور بنا به درخواست اداره تعاون روستایی استان خوزستان و با همکاری و هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان در سالن جلسات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ