مدیر روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3، از قدر دانی معاون راهبری شبکه برق کشور از مدیر عامل و مجموعه پرسنل نیروگاه کارون3 خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی مقیم زاده"معاون راهبری شبکه برق کشور با اهدای  تقدیرنامه، مدیر عامل و پرسنل نیروگاه کارون3 را در راستای تامین برق مطمئن و پایدار مورد تقدیر قرار داد.

گفتنی است که در ارزیابی سال1396 که از سوی آن معاونت برگزار شد شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3، از میان نیروگاه های برق آبی، مقام نخست را بدست آورده بود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی