مدیر عامل سد و نیروگاه کارون3، از دریافت پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری ازنیروگاه های بزرگ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سیدحمید صالحی" با اشاره به توانمندی های آن شرکت و استناد  به مدارک مستدل فنی و مالی و تلاش های صورت گرفته در این خصوص، از اخذ پروانه صلاحیت  بهره برداری و نگهداری ازنیروگاههای بزرگ خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت وآیین نامه اجرایی آن ومصوبه هیئت وزیران وهمچنین مصوبه شورای عالی اداری کشور درخصوص واگذاری کارهای پشتیبانی و خدماتی به بخش خصوصی، شرکت مدیریت تولید وبهره برداری سد ونیروگاه کارون3 دارای صلاحیت هم زمان حداکثر(3) نیروگاه برق آبی در گروه (الف) را باشرایط مندرج درآیین نامه تشخیص صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمییرات نیروگاه های برقآبی را دارا می باشد.

  گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی، توسط "قاسم تقی زاده خامسی" معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا برای شرکت مدیریت تولید وبهره برداری سد ونیروگاه کارون3 صادر شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی