مدیرعامل سد و نیروگاه کارون ۳ از افزایش قابلیت ضریب اطمینان پست 400 kv کارون۳ با تمهیدات صورت گرفته خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی"، با اشاره به تعویض بانک باتری ۴۸ ولت سیستمهای PLC که از ابتدای بهره‌ برداری از آن نیروگاه (۱۷ سال پیش ) نصب شده بود افزود: پس ازبررسی وانجام آزمایشات فنی ادواری مشخص شد که این باطری ها فاقد توان تامین انرژی DC در شرایط اضطراری می باشند.

 وی با بیان این که طبق هماهنگی های به عمل آمده با معاونت بهره برداری نیروگاه ها و پس از تامین منابع مالی لازم، باتری های مذکور تهیه، نصب ومورد بهره برداری قرارگرفت خاطرنشان کرد: با توجه به کوهستانی بودن مسیر نیروگاه تا پست 400kv وعبور کابل های مصرف داخلی برق AC ، و وجود قطعی های مکرر در مسیرانتقال، یک دستگاه دیزل ژنراتور جهت تامین برق اضطراری پست ۴۰۰ کیلو ولت، نصب شد تا شرایط مطمئن تری در کلید خانه این نیروگاه که نقش مهمی در انتقال شبکه برق کشور را دارد، ایجاد نماید.

 "مسعود قریشوندی" رئیس نظارت پست و خطوط کارون3، دراین خصوص افزود: به دستور و تاکید مدیریت عامل شرکت مبنی بر حفظ وپایداری شبکه برق کشور، راهکارهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آگاهی به اینکه دراین کلیدخانه تنها یک شارژ و یک بانک باطری ۴۸ ولت جهت تامین تغذیه DC سیستم PLC ها می باشد. با ارائه راهکارهای فنی بدون اخذ خاموشی و قطع تغذیه DC در یک پروسه زمانی حدود ۱۵۰ ساعته کار مداوم وشبانه روزی، باتری های فوق با موفقیت نصب، تست و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

 پست ۴۰۰ کیلوولت کارون ۳ دارای هفت خط خروجی منطقه‌ای و خارج از منطقه استانی می باشد، که نقش مهمی در تامین و انتقال شبکه برق کشور دارد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی