مدیر روابط عمومی سد و نیروگاه کارون3، از بازدید و بررسی های دوره ای مرکز بهداشت شهر دهدز از آن مجموعه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی شاولی" با بیان این که طی بازدید و بررسی های دوره ای مرکز بهداشت شهر دهدز، از وضعیت و کنترل بیماری کوید 19در آن سد و نیروگاه، اقدامات پیشگیرانه انجام شده این شرکت، مطابق استاندارد و دستورالعمل های بهداشتی ارزیابی شد، افزود: بر این اساس، اداره ایمنی و بهداشت سد ونیروگاه کارون3 مورد تقدیر مرکز بهداشت شهرستان دهدز قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی