به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “سید حمید صالحی” ضمن اعلام این خبر گفت: آزمون خود راه اندازی نیروگاه کارون۳ به درخواست مدیریت برق کشور به منظور آمادگی واحدهای نیروگاه در مواجهه با شرایط خاموشی شبکه و یا جزیره ای شدن شبکه برق کشور به طور منظم هر سال انجام می گیرد.

صالحی با یادآوری این نکته که نیروگاه کارون 3 یکی از نیروگاه هایی است که قابلیت خود راه انداز با اتکا به دیزل ژنراتور اضطراری را دارا است و نقش مهمی در جهت باز یابی شبکه ایفاء میکند،اگفت: در این آزمون ضمن بی برق کردن خط شماره 2 نیروگاه(مربوط به واحدهای 3و4) تا ورودی پست 400کیلوولت(Bay4) و همچنین بی برقی کامل باس های مربوط به واحدهای 3و4، تغذیه مصارف مربوطه از طریق دیزل ژنراتور اضطراری برقدار انجام شد.

وی افزود: سپس ضمن جداسازی ترانسهای قدرت واحد۴، واحد۳ در مد لاین شارژ استارت و خط شماره۲ نیروگاه تا سکسیونر ورودی به پست ۴۰۰کیلوولت برقدار شد و تمامی مراحل آزمون با حضور و نظارت نمایندگان دیسپاچینگ جنوب غرب و سازمان آب و برق خوزستان انجام گرفت.

گفتنی است، سرعت عمل و دقت بهره بردار در انجام این آزمون مورد رضایت مندی و تشویق ناظران قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3