به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان سید حمید صالحی گفت: با توجه به اهمیت ایستگاه آبرسانی بعنوان تنها مرکز تامین کننده مجموعه سایت روباز، با همت پرسنل تاسیسات معاونت بهره برداری شرکت، با انجام به موقع تعمیرات و سیرویس کامل الکترو پمپ اصلی ایستگاه آبرسانی از خروج اضطراری آن جلوگیری به عمل آمد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3