به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ سید حمید صالحی در خصوص این جلسه که با حضور نماینده سازمان آب و برق خوزستان، ارکان پروژه تونل (شرکت پارکت) و مدیریت سد و نیروگاه کارون3 برگزار گردید خاطر نشان کرد:  به درخواست پیمانکار مجری تونل جاده محور ایذه - کارون3  برای هماهنگی انفجارات حفاری تونل و جلوگیری از هرگونه آسیب به سازه های اصلی و جانبی سد و نیروگاه کارون3 و رعایت نکات ایمنی محدوده سایت و جاده دسترسی، مطابق نظر معاونت محترم سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان این جلسه تشکیل گردید .

وی افزود: در این نشست مصوبات و موارد مقرر شده شامل ارائه طرح اجرائی و مستندات مورد نیاز به معاونت سد و نیروگاه، هماهنگی مشاور( شرکت پل رود ) با نمایندگان سازمان در خصوص گزارشات مورد نیاز و هماهنگی نمایندگان سد و نیروگاه کارون3 با پیمانکار تونل، جهت مصوبات کارفرمایان ( سازمان آب و برق خوزستان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)  می باشد.

گفتنی است متولیان این عملیات، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ( کارفرما پروژه ) شرکت مهندسین مشاور پل رود ( مشاور پروژه) شرکت ساختمانی ارکان پارکت ( پیمانکار پروژه) و سازمان آب و برق خوزستان بوده که بعد از اتمام جلسه از سد کارون3 بازدید به عمل آوردند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3