به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سید حمید صالحی گفت: این بازدید جهت بررسی طرح آبرسانی شمال شرق خوزستان و همچنین رسیدگی به چالش‌های موجود در منطقه مرتبط با سد و نیروگاه کارون ۳ انجام شد.

وی افزود: در این بازدید مدیرعامل و معاونین سازمان آب و برق خوزستان از تاج سد، آبگیر نیروگاه و گالری شیر پروانه ای بازدید کردند و همچنین مشکلات جاده دسترسی روستاهای جناح چپ مخزن سد، منطقه باجول و تنگ قاف از مسیرهای چهارده و زیرکوه شالو را مورد بررسی قرار دادند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ تصریح کرد: در پایان بازدید، مدیرعامل سازمان با معاونین، مدیران و مسئولین سد و نیروگاه کارون ۳ درخصوص مشکلات این سد جلسه ایی را برگزار کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3