به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سید حمید صالحی گفت: با توجه به بازدید ماه گذشته مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان از سد و نیروگاه کارون ۳ جهت بررسی طرح آبرسانی شمال شرق خوزستان و بررسی وضعیت دهانه ورودی تونل سوم سازه آبگیر نیروگاه، بازرسی و فیلمبرداری زیر سطحی از این محدوده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بعد از هماهنگی های بعمل آمده، از دوربین زیرسطحی سد کرخه برای این منظور استفاده گردید و وضعیت رسوبات در محدوده تیر نشیمن شیار دریچه، و شبکه های آشغالگیر دهانه دوم سازه آبگیر مورد بازرسی قرار گرفت و نتایج حاصله برای انجام مراحل بعدی عملیات شناخت و مطالعات و اجراء ، مورد استفاده قرار گرفت.

گفتنی است، تونل سوم آبگیر نیروگاه کارون ۳ که قبلاٌ برای طرح توسعه این نیروگاه پیش بینی شده بود، به عنوان یکی از گزینه های برداشت آب شرب و کشاورزی طرح آبرسانی شمال شرق استان خوزستان از سد کارون۳ در نظر گرفته شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3