به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، علی شاولی گفت: جلسه فوق با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کارون ۳، رئیس مجامع واعضای هیئت مدیره، مدیریت بازرسی حسابرسی و صاحبان سهام شرکت در محل سالن جلسات مجامع سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره ­برداری سد و نیروگاه کارون ۳، ضمن بیان معرفی و کلیاتی از وضعیت فعلی بخش های مهم سد ونیروگاه از جمله، فنی و مهندسی، تعمیرات، پایداری سازه سد و نیروگاه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوقی، حراست، گزارشی هم در خصوص مالی و پشتیبانی سال ۱۴۰۱ شرکت، در این جلسه ارائه کرد.

صالحی با اشاره به افزایش تولید ۹۳ درصدی ۱۴۰۱نسبت به سال قبل، از انجام پروژه های تعمیراتی و اصلاحی مهم، بررسی و مطالبات پرسنلی و ایجاد ساز و کار مناسب جهت فرهنگ سازی در زمینه ایجاد همدلی واتحاد، شناسایی کارکنان و پرسنل کارآمد و همچنین انجام آموزش های مورد نیاز پرسنل و استفاده از تجربیات پرسنل فنی توضیحاتی را ارائه داد.

سید حمید صالحی در پایان با اشاره به چالش های پیشروی شرکت از جمله کمبود منابع مالی، پایین بودن بودجه پروژه های اساسی تعمیرات، به نبود زیر ساخت های مناسب It پرداخت.

گفتنی است، در پایان جلسه مجمع عمومی، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و گزارش عملکرد شرکت مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3