به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سید حمیدصالحی  گفت: برای انجام رفتارنگاری و کنترل پایداری سد از ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری ویژه ای استفاده می شود که پارامترهای مختلف موثر در بدنه سد و سازه های جانبی را رصد می کنند و در بازه های زمانی معین، صحت عملکرد این ابزاردقیق می بایست با روش های فنی و تجهیزات مناسب انجام شد.

در ادامه سروش احمدی، معاون پایداری سازه سد و نیروگاه کارون ۳ در رابطه با این عملیات عنوان کرد: در پی و تکیه گاه های این سد، تعداد ۴۲ دستگاه کشیدگی سنج وجود دارد که برای اندازه گیری میزان نشست پی و تکیه گاه ها نصب شده اند که با توجه به گذشت قریب به ۲۰ سال از آبگیری سد، این عملیات طی انجام فرآیندهای مربوطه انجام شد و نتایج تست کشش رادهای کشیدگی سنج ها در مراحل رفت و برگشت همراه با نتایج تئوری در قالب نمودار ارائه شده است.

گفتنی است ضرورت این عملیات از سوی مشاوران رفتارنگاری سدهای بتنی تاکید شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3