سمینار تخصصی محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای، با حضور مدیران شبکه‌ها و جمعی از کارشناسان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در سالن کنفرانس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حسین ملکشاهی فرد" کارشناس ارشد GIS و RS گرایش آب و خاک و سخنران این سمینار با ارائه مقدمه­ ای، اهمیت تبخیر و تعرق و نقش آن در فعالیت ­های مربوط به شبکه­ های آبیاری را تشریح کرد.

وی سپس به معرفی روش های کلی محاسبه تبخیر و تعرق شامل روش­ های مستقیم، دمایی، رطوبتی، ترکیبی و تشعشعی پرداخت و در ادامه با معرفی روش تشعشعی به عنوان روشی نوین بر پایه استفاده از تصاویر ماهواره­ ای سعی در بازشناخت روش محاسبه آن بر اساس روش سبال و معادله پریستلی – تیلور نمود.

ملکشاهی فرد، سپس به صورت مرحله ای به معرفی اجزای موجود در معادله میزان تابش خالص وارده خورشیدی به عنوان رکن اصلی در محاسبات تشعشعی پرداخت.

در انتهای سمینار، سخنران اقدام به ارائه مدل بدست آمده بر پایه تصویر ماهواره­ای لندست نمود و بیان داشت که این سمینار سعی در روش شناسی و بازشناخت محاسبه تبخیر و تعرق بر پایه روش­ های تشعشعی دارد و بنابراین با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از آن می توان گام نوینی در بسیاری از کاربردها و برآوردهای مورد نیاز مسایل آبیاری، مدیریت منابع آبی و کشاورزی برداشت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی