از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها، به مدت 2 سال برای شرکت آبیاری کرخه و شاوور صادر شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور گفت: با توجه به تنوع فعالیت ها ی شرکت در بخش سد، شبکه های آبیاری و زهکشی، ظرفیت نیروی انسانی و تجارب موجود، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها  شد.

"یعقوب کرمی" تصریح کرد: بر اساس مفاد این گواهینامه شرکت کرخه و شاوور برای انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها در پایه (1) دارای صلاحیت بوده و می تواند همزمان حداکثر (7) سد در گروه (الف) را با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه تشخیص صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها، مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد .

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: سجاد داریوشی