مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور ازپذیرش مقاله همکارانمان در چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" با بیان این که در چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، مقاله "رضا عبدالشاه نژاد"، "عبداله عساکره"، "علی شعبانی" و "یعقوب کرمی"  باعنوان عوامل فرهنگی و سیاسی موثر بر مدیریت استراتژیک شبکه های آبیاری و زهکشی، مطالعه موردی: شبکه مدرن آبیاری حمیدیه، پذیرفته شد افزود: این کنگره با هدف تامین آب کشاورزی ایران در آینده، 22 و 23 آبان ماه 1397 در کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: بابک لرکی
خبرنگار: امیر مرادی زارعی