به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با اعلام خبر فوق گفت: تیم ارزیابی 3 نفره منتخب انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران طی یک روز به ارزیابی توانمندی‌ها و عملکرد فناورانه و نوآورانه شرکت بر اساس مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری پرداخت.

صادقی افزود: وجود بیش از 180هزار هکتار اراضی کشاورزی تحت پوشش، تأثیرات امنیتی، سیاسی و اجتماعی عملکرد شرکت در پهنه جنوب‌غرب کشور، بحران آب و ارتباط مستقیم آن با فعالیت‌های اصلی شرکت، وجود رشته‌های علمی متعدد در ارتباط با فعالیتهای شرکت و نیز وجود منابع دانشی گوناگون از جمله دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مشتریان و کارشناسان ، اهمیت و جایگاه فناوری و نوآوری و لزوم مدیریت آن را دوچندان کرده است.

گفتنی است: مدل مفهومی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، دارای دو بعد می‌باشد که در یک بعد آن فرآیندها و پیشرانه های مدیریت فناوری و نوآوری مورد توجه قرار گرفته و بعد دیگر مدل مفهومی، بر خروجی ها و عملکرد فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری تمرکز دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به همراه شش شرکت تابعه دیگر سازمان دراین ارزیابی شرکت داشتند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: بابک لرکی
خبرنگار: سجاد داریوشی