معاونت فنی و مهندسی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با اشاره به بارندگی های اخیر و افزایش دبی رودخانه کرخه، از جلوگیری نفوذ آب این رودخانه به درون زهکش های سبهانیه و شاکریه در حوزه کرخه جنوبی، توسط این شرکت خبر داد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالله عساکره" گفت: به دنبال افزایش دبی رودخانه کرخه در روزهای اخیر، شرایط تخلیه ثقلی زهکش های سبهانیه و شاکریه واقع در حوزه کرخه جنوبی این شرکت متوقف و جهت جریان آب به شکل معکوس از رودخانه کرخه به درون زهکش های مذکور صورت پذیرفت.

وی با بیان این که، با اقدامات ضربتی پرسنل اجرایی این شرکت، جریان آب برگشتی از رودخانه به وسیله خاک ریزی مسدود و عملیات لازم برای نصب موتور پمپ های سیار به منظور تخلیه زهکش ها آغازشد، تاکید کرد: با عملیات فوق، از خسارات سنگین احتمالی به اراضی کشاورزان منطقه پیشگیری بعمل آمد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: منوچهر خندانی