مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از لایروبی 8 کیلومتر از زهکش MD3 شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی این شرکت خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" گفت: با توجه به تجمع لای فراوان و رشد علفهای هرز در زهکش اصلی MD3 شبکه آبیاری کوثر، بمنظور تسهیل در تخلیه زهکش های فرعی، عملیات لایروبی بخشی از زهکش مذکور در مدت زمان کوتاهی انجام شد.

وی تصریح کرد: این عملیات به طول ۸ کیلومتر و با حجمی افزون بر 30 هزار متر مکعب انجام شد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با بیان این که عملیات فوق، تسهیل در تخلیه زه آب اراضی کشاورزی را بدنبال داشت از رضایتمندی کشاورزان منطقه نیز خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور