به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور با اعلام اجرای برنامه نوبت‌بندی آب در شبکه آبیاری پنج هزارهکتاری و نهر لشکرآباد در حوزه مرکزی این شرکت، اظهار داشت: باتوجه به پیک نیاز آبی کشت‌های پاییزه و زمستانه و از سویی کاهش آب رودخانه شاوور، این برنامه با هدف تامین آب اراضی کشاورزی اجرا شد.

این روابط عمومی در ادامه افزود: اجرای برنامه نوبت‌بندی آب در شبکه پنج هزار هکتاری با جوشکاری و تنظیم دریچه‌ها و در نهر لشکرآباد به وسیله‌ خاکریزی با دستگاه لودر و مسدود نمودن سردهانه‌های انهار فرعی انجام شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور