به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمد عرب گفت: با توجه به بازدید قبلی  مدیرعامل شرکت از کانال های شبکه آبیاری کوثر در منطقه روستای الباجی و تاکید وی مبنی بر تعامل سازنده با کشاورزان و مشارکت آنها در امر توزیع آب این جلسه با نمایندگان کشاورزان و اعضای شورای اسلامی روستای الباجی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ضمن شنیدن نظرات کشاورزان مقرر گردید با اجرای برنامه نوبت بندی آب در کانال های شبکه آبیاری کوثر، تامین آب کشت های تابستانه و ماخار اراضی کشاورزان در تمام مسیرها به نحو مطلوب انجام شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور