به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور: امور مساحی این شرکت در راستای انجام وظایف اصلی خود، عملیات مساحی اراضی تحت کشت در فصل زراعی زمستانه ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را آغاز کرد.

گفتنی است واحد مساحی، همه ساله اراضی تامین آب شده که در سطح شبکه ها‌ی تحت پوشش شرکت می‌باشند را مساحی نموده و گزارش آن را در سامانه "ساماب" ثبت می‌کند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور