به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "محمد عرب" با بیان اینکه به دلیل تخریب سیستم تنظیم آمیل شماره ۴ کانال اصلی شبکه آبیاری کوثر طی روز‌های اخیر گفت: بنا به نیاز آبی کشاورزان منطقه و ضرورت تنظیم آمیل، پرسنل بهره برداری این حوزه در اقدامی سریع و با همکاری امور پشتیبانی و تدارکات شرکت، نسبت به بازسازی قطعات مورد نیاز و نصب و راه اندازی این آمیل با صرف حداقل هزینه و زمان ممکن اقدام نمودند.

گفتنی است: کانال اصلی شبکه آبیاری کوثر دارای ۶ دستگاه دریچه آمیل بوده که به طور روزانه بررسی و کنترل می‌شود تا خللی در امر توزیع آب  ایجاد نشود. همچنین در صورت نیاز ، بر اساس برنامه‌های توزیع آب تنظیم می‌شوند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور