به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ سعید فیاضی گفت: با رهاسازی آب از اسپیل رابط به شاخه کرخه نور به میزان یک متر مکعب درثانیه برای تامین آب احشام پایین دست ، و همچنین با کنترل تخلفات توسط عوامل بهره برداری حوزه کرخه جنوبی ، هم اکنون آب از کیلومتر ۶۲ تا ۷۰ این شاخه جاری شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور