به گزارش شبکه خبری سازمان آب  و برق خوزستان، “رضا عبدالشاه نژاد” با اشاره به میزان بارندگی‌ها طی روز‌های اخیر گفت: در کانال فرعی KQ13 منشعب از کانال اصلی KQ در مجاورت روستای “حاج محمد” واقع در منطقه اروند آبادان، به دلیل بارندگی‌های اخیر و سرقت دریچه، احتمال بروز آبگرفتگی در بخشی از اراضی زراعی این منطقه می رفت.

وی افزود: بر همین اساس به همت کارکنان تعمیرات و نگهداری حوضه کارون جنوبی ، در عملیاتی فوری و شبانه روزی، با ایجاد سد بند در ابتدای کانال KQ13 و همچنین در نقطه‌ی آبشستگی ایجاد شده، از بروز خسارت احتمالی به اراضی زراعی کشاورزان ، پیشگیری شد.

“عبدالشاه‌نژاد” تصریح کرد: در این اقدام که از یک دستگاه بیل مکانیکی استفاده شد، به دلیل موارد ترافیکی و تاریکی شب، اجرای کار به سختی انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور