به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان محمدرضا یزدانی پور گفت: به منظور آشنایی با تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران سمینار یک روزه ای تحت عنوان هوش مصنوعی در مهندسی عمران توسط کمیته ی فنی کنترل پایداری در سد و نیروگاه کرخه برگزار شد.

وی افزود: این سمینار با حضور کمیته ی فنی کنترل پایداری سد و نیروگاه کرخه، کارشناسان کنترل پایداری سد و نیروگاه دز و ایمان فریدمهر از اساتید دانشگاه (Russia Federation Soat Ural State University ) ضمن ارائه ی کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی عمران به چگونگی و نقش هوش مصنوعی در استفاده از بتن سازگار با محیط زیست پرداخت.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه تصریح کرد: در این سمینار سعید جوادی از جوانان نخبه ی علمی به تشریح سامانه جامع کنترل پایداری سد کرخه و ارتباط آن با هوش مصنوعی پرداخت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه