به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ جلسه آغازین (Kick-Off Meeting) پروژه انتقال آب سیلاب رودخانه کارون به کانون های ریز گرد با حضور شرکت های آب کرخه (مشاور) و مهندسی آب و خاک پارس (پیمانکار) در حضور مدیر عامل و سایر مدیران ارشد سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

در این جلسه فرهاد ایزدجو با اشاره به اهمیت پروژه مواردی را برای کاهش زمان اجرا با در نظر گرفتن کیفیت و ریسک های پروژه ارائه و بیان کرد: این طرح یکی از طرح های مهم استان است که علاوه بر کنترل سیلاب رودخانه کارون، امکان پخش سیلاب برای کانون شماره 3 شمال شرق اهواز را نیز فراهم خواهد کرد.

وی افزود: پروژه حاضر بخشی از طرح سراسری کنترل سیلاب رودخانه کارون است که به دلیل محدودیت اعتباری فعلا فاز اول این طرح با ظرفیت حدود 50 متر مکعب در ثانیه و تا محل کانون ریزگردها می‌شود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اجرای فاز اول این پروژه نقش کمی در کنترل سیلاب کارون دارد ولی برای کنترل و کاهش ریزگردها، منافع زیست محیطی فراوانی را برای استان در پی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: موافقتنامه و اعتبار اجرای این پروژه از محل کنترل ریزگردها (صندوق توسعه ملی) تامین گردیده و در صورت تامین اعتبار کافی در سالهای بعد، امکان افزایش ظرفیت کانال مذکور به 500 متر مکعب در ثانیه با اتصال این کانال به نهر مالح موجود فراهم می‌شود.

گفتنی است سپس مشاور و پیمانکار پروژه، ضمن معرفی ساختار سازمانی درگیر در پروژه و سطح اختیارات آنان، در خصوص محدوده‌های مختلف پروژه (شامل محدوده، زمان، مبلغ، کیفیت، منابع مورد نیاز و ریسک‌ها) و همچنین الزامات مورد نظرکارفرما اشاره کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان