به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی "کاظم حمادی" را بعنوان مدیر فنی و مهندسی حفاظت و بهره برداری از منابع آب به مدت دو سال منصوب کرد تا تحت نظر معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان