به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، با توجه به ارزیابی به  عمل آمده از مراکز آموزشی استان در راستای اجرای نظام نامه هفته آموزش مصوب کارگروه آپفن زحمات وتلاش های مستمر "عباس صدریان فر "مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان در جهت توسعه آموزش مورد تقدیر  قرار گرفت.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان