به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، روز سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲، چهارمین جلسه کارگروه مدیریت سبز سازمان آب و برق خوزستان‌در سال جاری به منظور استفاده از منابع پایه محیط زیست و حفظ آن برای نسل های آینده در سالن جلسات معاونت آبیاری و زهکشی سازمان برگزار شد.

اعضای کارگروه در این جلسه ضمن بررسی و پیگیری مصوبات جلسات گذشته، پیشنهادات خود را در خصوص ترویج فرهنگ مدیریت سبز در میان کارکنان سازمان مطرح کردند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان