به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مژده جامعی، کارشناس سازمان آب و برق خوزستان در دومین دوره جشنواره پژوهشی شهید فخری زاده، از سوی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور به عنوان پژوهشگر برتر استان خوزستان و پژهشگر شایسته تقدیر در گروه فنی و مهندسی انتخاب شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان