ه گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، شهاب یگانه در حکمی، بهرام بهادری بیرگانی را به سمت سرپرست سرپرست دفتر امور مشترکین آب شرکت آبرسانی غدیر خوزستان منصوب کرد.

گفتنی است وی پیش‌از سوابقی نظیر معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان و همچنین مدیر دفتر قراردادهای شرکت آبرسانی غدیر را در کارنامه خود دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان