به گزارش شبکه خبری سازمان آب و بق خوزستان ؛ زیبا راکی گفت : در ابتدای  جلـسه  گزارش عملکرد مالـی سال 1400  شرکت سـاب توسط حسـابرس این شرکت ارائه شد و مدیران حاضر به اظهار نظر و گفتگو درخصوص موارد مذکور پرداختند.

در ادامه شهاب یگانه، مدیرعامل شرکت ساب خوزستان با مروری بر حوزه فعالیت و رسـالت شرکت به بیان برخی از چالش ها و نیازهـای شرکت با هدف توسـعه بخش های مختلف پرداخت.

وی با  اشـاره به این نکته که گزارش تهیه شده مربوط به عملکرد شرکت در سـال  1400 و قبل از تصدی ایشان بوده از تلاش مجموعه مدیریتی قبل و زحمات کارکنان شرکت ساب در سال گذشته تشکر و قدردانی نمود.

منبع: روابط عمومی شرکت خدمات رفاهی ساب خوزستان