به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،یا صدور حکمی از سوی "دکتر فرهاد ایزدجو"، "دکتر نرگس ظهرابی" به مدت چهار سال بعنوان رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع صنعت آب و برق خوزستان منصوب شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان