مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، طرح بومی و کاهش هزینه تولید و سرعت عمل بالای این سیستم هشدار دهنده را از مهمترین قابلیت های دتکتور ساخته شده توسط مختصصین سد و نیروگاه شهید عباسپور عنوان کرد و گفت: این سیستم هشدار دهنده به منظور اعلام حریق، در تمامی بخش های نیروگاهی قابل استفاده می باشد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" با بیان خبر فوق تصریح کرد: استفاده از کارت های الکترونیکی با ظرفیت های کم و درصد خطای بالا در سیستم اطفای حریق مراکز صنعتی، کارشناسان دفتر فنی و مهندسی این نیروگاه را به ایجاد طرحی تازه در سیستم اطفای حریق نیروگاه واداشت.

 صالحی مهمترین مزایای مورد توجه برای ساخت این دتکتور، را قابلیت تنفس دود و حرارت و عدم نیاز به بردها و مدارات پیچیده عنوان کرد و گفت: سیستم جدید با تنفس دود در محیط اطراف با سرعت بسیار بیشتر از نمونه قدیمی دود را شناسایی و در بخش کشف حرارت نیز با نصب سنسورحرارت هرگونه افزایش حرارت را شناسایی و به صورت سیگنال های استاندارد اعلام می کند.

 وی مهمترین ویژگی های این سیستم حیاتی را کاهش هزینه خرید به میزان بیش از هشتصد میلیون ریال برای نصب بر روی هر واحد نیروگاهی و پیشگیری از ایجاد حریق های احتمالی در نیروگاه با افزایش سرعت عمل و قابلیت اطمینان سیستم اعلام و کنترل حریق و نیز قابلیت بازیابی و تعویض سریع آن عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی