مدیریت تعمیرات  نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از رفع نقص ترانسفورماتور افزاینده قدرت واحد شماره 7 نیروگاه سد دز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مصدق میرچناری" با بیان این که ترانس قدرت واحد 7 ، 10 دقیقه بعد از پارالل با شبکه سراسری با عملکرد رله گراند ژنراتور از مدار خارج شد افزود: با بررسی های انجام شده توسط گروه تعمیرات و کارشناسان دستگاه نظارت شرکت تولید از نقاط مختلف ژنراتور تا ترانس ، علت تریپ اتصال زمین شدن مقره فاز A مربوط به کلید هوایی بین ژنراتور و ترانس تشخیص داده شد .

ویبا بیان این مطلب اظهار نمود کرد: گروه تعمیرات با باز نمودن اتصالات مربوطه به ژنراتورو تراسفورمر و انجام تست های لازم در خصوص سلامت ژنراتور اطمینان حاصل نمودند و در ادامه با بازرسی های دقیق تر ذوب شدن قسمت هایی از شینه ها را شناسایی و اقدامات تعمیراتی را آغاز نمودند .

مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در ادامه افزود ، با تمیز کاری نقطه اتصالی و جدا کردن مقره های شکسته و همچنین آماده سازی و نصب شینه اتصالی جدید ، نشتی روغن بوشینگ LV  فاز A نیز رفع و پس از بازکردن اتصالات LV و HV ترانس قدرت، و انجام تست های میگر و TTR و اطمینان از سلامت ترانس ، واحد مورد نظر راه اندازی و به بهره بردار تحویل گردید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان